Участие в ОПИК: Проект ВG16КРОР002-2.040-0445

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0445-C01, по проект „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“, дружеството обявява Процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
1. CNC рутер;
2. Автоматичен карусел;
3. Машина за облагородяващи и довършителни процеси;
5. Мултифункционална режеща маса;
6. Електрокар.

Дата на публикуване: 23.04.2020 г. 

Възложител: "ФИЛИКС-М" ЕООД

 

Файлове за изтегляне.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина;

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул;

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

 

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. - 09:00

Дата на валидност: 26.08.2019 г. - 17:30

Възложител: "ФИЛИКС-М" ЕООД

 

По проект № ВО16КРОР002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД" по процедура № ВС16КРОР002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МС1Т‘, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност’' 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Файлове за изтегляне:

Процедура за доставка на активи
Писмо процедура


Уважаеми дами и господа,

Приложено е отговор на въпрос, зададен от потенциален кандидат във връзка с процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
4. Ламинираща машина;
7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул;
8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.", с възложител Филикс-М ЕООД

 

Файлове за изтегляне:

отговор.на.въпрос.pdf


Уважаеми дами и господа,

Приложено е Решение за прекратяване на процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

  1. Ламинираща машина; 
  2. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул; 
  3. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.",с възложител Филикс-М ЕООД, за публикуване на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поздрави,

Димитър Филипов - управител

Филикс-М ЕООД

Файл за изтегляне: Prilojenie 3.11_Reshenie_za_prekratiavane_PMS 160.doc

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДМА ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Дата на публикуване
 
Дата на валидност
 
Възложител
 
ФИЛИКС-М ЕООД

Във връзка с провеждане на нова процедура за избор на изпълнител от страна на ФИЛИКС-М ЕООД - кандидат-бенефициент за БФП с проект № BG16RFOP002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“, съгласно разпоредбата на § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., приложено Ви изпращам документи за провеждане на открита процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина; 

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул; 

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

 

Желаната информация е публикувана на следният линк:

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/2612

Димитър Филипов - управител

Филикс-М ЕООД