Участие в ОПИК: Проект ВО16КРОР002-2.040-0445

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина;

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул;

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

 

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. - 09:00

Дата на валидност: 26.08.2019 г. - 17:30

Възложител: "ФИЛИКС-М" ЕООД

 

По проект № ВО16КРОР002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД" по процедура № ВС16КРОР002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МС1Т‘, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност’' 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Файлове за изтегляне:

Процедура за доставка на активи
Писмо процедура